علی سلوکی : تدریس شیمی ، اسید و بازهای آلی

تدریس علی سلوکی با موضوع اسید و بازهای آلی در ادامه

علی سلوکی : تدریس شیمی ،  اسید و بازهای آلی

تدریس علی سلوکی با موضوع اسید و بازهای آلی در ادامه

فایل های ضمیمه

علی سلوکی در فرصت برابر 21 اسفند 93 بخش اول
علی سلوکی در فرصت برابر 21 اسفند 93 بخش دوم
فایل صوتی علی سلوکی در فرصت برابر 21 اسفند 93 بخش اول
فایل صوتی علی سلوکی در فرصت برابر 21 اسفند 93 بخش دوم