تحلیل آزمون 26آبان- گروه دبستان

تحليل آزمون 26 آبان براي دبستاني‌ها

 

دانش‌آموزان دبستاني، دوستان درس‌خوان و موفّق!  سلام...

امروز، تمام درس‌هاي خوانده شده‌ي خود در نيم‌سال اوّل را دوره کرديد؛ يک آزمون دوره‌اي امتحان داديد و متوجّه شديد که کدام درس‌ها را خوب ياد گرفته‌ايد و کدام‌يک از درس‌هايتان، نياز به دوره‌ي مجدّد و تکرار و تمرين دارد.

 

دوستان خوبم؛ دوستان عزيز؛ کارنامه‌ي اين آزمون را خيلي خيلي جدّي بگيريد؛ چون اين کارنامه به شما نشان مي‌دهد که براي امتحانات مستمر اوّل،  چگونه بايد برنامه‌ريزي کنيد؛ اين کارنامه نشان مي‌دهد که کدام درس‌ها را خوب بلد نيستيد؛ پس بايد آن‌ها را براي امتحانات مستمر اوّل، بيش‌تر از ساير درس‌ها دوره کنيد... من اگر جاي شما باشم، کارنامه‌ي آزمون 26 آبان را به ديوار اتاق مي‌چسبانم تا با نگاه کردن به آن، يادم بماند که کدام درس‌ها را بايد بيش‌تر و بهتر بخوانم؛ پس کارنامه را به ديوار اتاق بچسبانيد و هر روز آن را بررسي کنيد. (فقط يادتان باشد که موقع چسباندن کارنامه، رنگ ديوار را خراب نکنيد...)

 

 

نکته‌ي اين دفعه!!!

چه کار کنيم تا در دام‌هاي آموزشي، گرفتار نشويم؟

 

سوال‌هاي دام‌دار: يعني سوال‌هايي که يک يا دو گزينه‌ي آن‌ها، دام هستند؛ يعني حواس آدم را پرت مي‌کنند. ما فکر مي‌کنيم که آن‌ها، گزينه‌ي درست هستند؛ در حالي‌که يک جا، اشتباه کرده‌ايم و نتوانسته‌ايم راه‌حلّ درست و جواب درست را پيدا کنيم.

طرّاحان سوال در آزمون‌هاي برنامه‌اي، از قصد و به عمد، سوال دام‌دار طرح مي‌کنند؛ آن‌ها با اين کار، به ما کمک مي‌کنند که بيش‌تر دقّت کنيم. براي همين است که به گزينه‌هاي دام‌دار، دام‌هاي آموزشي گفته مي‌شود. يعني از اين دام‌ها، نکته‌هاي درسي مهمّي ياد مي‌گيريم.

براي اين‌که در دام‌هاي آموزشي گرفتار نشويد، 5 راه‌حلّ مهم و کليدي را به شما پيشنهاد مي‌کنيم:

1) در زمان درس خواندن، حواسمان را جمع کنيم تا درس ها را خوب ياد بگيريم. اگر روزي 1 ساعت درس مي‌خوانيم، به خودمان قول دهيم که در اين يک ساعت، حواسمان به چيز ديگري، به‌جز يادگيري نکته‌هاي مهمّ کتاب درسي، پرت نشود.

2) سر جلسه‌ي آزمون، بيش از يک بار و با حواس جمع، صورت سوال را به‌طور کامل بخوانيم.

3) در صورت سوال، به کلمه‌هاي مهمّي مثل بهترتيب، کدام‌يک، به‌جز، همه و ... توجّه کنيم.

4) در صورت سوال، به فعل‌هاي منفي توجّه کنيم؛ فعل‌هايي مثل نيست، وجود ندارد، آورده نشده است، نمي‌شود، ندارند و ...  (براي کمک بيش‌تر به شما، زير فعل‌هاي منفي، خط کشيده مي‌شود.)

5) در جواب دادن به سوال، عجله نکنيم. وقت پاسخ دادن به يک سوال چهار گزينه‌اي، يک دقيقه است؛ پس سعي نکنيد زود زود به سؤال‌ها پاسخ دهيد.

يادمان باشد که دانش‌آموز موفّق، کسي نيست که تند تند به سؤال‌ها پاسخ دهد، بلکه کسي است که در زمان مشخّص، بتواند جواب درست را انتخاب کند.

 

توضيح محتواي آزمون 26 آبان

 

آزمون 26 آبان، يک آزمون دوره‌اي بود؛ در آزمون اين آزمون:

دو قسمت از شش قسمت درس‌هاي ابتدايي سال در گروه‌هاي دوم، سوم و چهارم دبستان و

سه قسمت از  هفت قسمت درس‌هاي ابتدايي سال در گروه‌هاي پنجم و ششم دبستان، دوره و مرور شد.

 

نتيجه‌ي آزمون 26 آبان

 

 

 

ششم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%65

%40

علوم

%70

%77

فارسي

%70

%60

مطالعات اجتماعي

%75

%85

هديه‌هاي آسمان

%75

%67

 

نتيجه‌ي کلّي: آزمون 26 آبان در درس‌ «رياضي» دشوار بود. سوال‌هاي درس‌ «مطالعات اجتماعي» هم براي بعضي از دانش‌آموزان، ساده‌تر از چيزي بود که ما پيش‌بيني مي‌کرديم. به‌جز اين دو درس، در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان ششم دبستان، تقريباً متعادل ارزيابي مي‌شود. 

 

يک توضيح مهم:

اختلاف بين درصدهاي شما و پيش‌بيني کانون، اگر تا 6 عدد، کم‌تر يا بيش‌تر باشد، اشکالي ندارد؛ پس يادمان باشد که اختلاف بين درصدهاي شما و درصدهاي پيش‌بيني کانون، بايد کم‌تر از عدد 6 باشد؛ در اين‌صورت مي‌گوييم که درصدهاي شما، مشابه درصدهاي پيش‌بيني شده‌ي کانون است...

 

 

 

ششم دبستان (تيزهوشان)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%65

%30

علوم

%65

%45

فارسي

%70

%40

هوش و المپياد

%40

%40

تفکّر و پژوهش

%40

%20

                  

نتيجه‌ي کلّي: چه آزمون سختي...

دانش‌آموزان تيزهوش ششم دبستان؛ سؤال‌هاي آزمون 26 آبان، به‌جز در درس «هوش و المپياد»، در ساير درس‌ها دشوار بود. در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان ششم دبستاني گروه تيزهوشان، دشوار ارزيابي مي‌شود. 

 

 

 

پنجم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%65

%40

علوم

%65

%50

بخوانيم و بنويسيم

%70

%55

جغرافيا و هديه‌هاي آسمان

%75

%55


نتيجه‌ي کلّي: سؤال‌هاي درس‌هاي «علوم»، «رياضي» و «بخوانيم و بنويسيم» در اين آزمون، يک ذرّه دشوار بود. به‌نظر مي‌رسد که بعضي از کلاس پنجمي‌ها، هنوز درس خواندن را به‌طور جدّي شروع نکرده‌اند. در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان پنجم دبستان، کمي دشوار ارزيابي مي‌شود. 

 

 

 

 

 

پنجم دبستان (تيزهوشان)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%55

%45

علوم

%60

%40

بخوانيم و بنويسيم

%65

%50

هديه‌هاي آسمان

%70

%66

نتيجه‌ي کلّي: در اين آزمون، سؤال‌هاي درس «علوم» براي برخي دانش‌آموزان، کمي دشوار بوده است. به‌جز اين درس، در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان پنجم دبستاني گروه تيزهوشان، تقريباً متعادل ارزيابي مي‌شود. 

 

 

 

 

 

چهارم دبستان

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%65

%50

علوم

%65

%50

بخوانيم و بنويسيم

%70

%55

تاريخ و مدني

%75

%67

 


نتيجه‌ي کلّي: سؤال‌هاي درس‌هاي «بخوانيم و بنويسيم»، «رياضي» و «علوم» ‌براي بعضي دانش‌آموزان در آزمون 26 آبان، کمي دشوار بوده است؛ در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان کلاس چهارم دبستان، يک ذرّه دشوار! ارزيابي مي‌شود. 

 

 

 

 

 

چهارم دبستان (تيزهوشان)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%55

%40

علوم

%60

%45

بخوانيم و بنويسيم

%65

%48

تاريخ و مدني

%70

%65

 

نتيجه‌ي کلّي: سؤال‌هاي درس‌هاي «علوم»، «رياضي» و «بخوانيم و بنويسيم» در اين آزمون، يک ذرّه دشوار بود. دانش‌آموزان کلاس چهارمي تيزهوش، بهتر است درس خواندن را جدّي‌تر بگيريد. در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان پنجم دبستان، کمي دشوار ارزيابي مي‌شود. 

 

 

سوم دبستان

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%65

%40

علوم

%65

%60

بخوانيم و بنويسيم

%70

%50

 

نتيجه‌ي کلّي: سؤال‌هاي درس‌هاي «بخوانيم و بنويسيم» و «رياضي» در اين آزمون، براي خيلي از دانش‌آموزان، دشوار بوده است. سؤال‌هاي درس «علوم» متعادل بود. در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان کلاس سوم دبستان، دشوار ارزيابي مي‌شود. 

 

 

 

 

دوم دبستان

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%65

%50

علوم

%65

%45

بخوانيم و بنويسيم

%70

%45

 

نتيجه‌ي کلّي: چه آزمون سختي...

دانش‌آموزان دوم دبستان! سؤال‌هاي آزمون 26 آبان، در تمام درس‌ها دشوار بود. در مجموع  آزمون 26 آبان براي دانش‌آموزان دوم دبستان، دشوار ارزيابي مي‌شود. 

 

 

تماس با مدير گروه دبستان در کانون فرهنگي آموزش (قلم‌چي)

ana_vadoodi@yahoo.com

 

 

دوستان خوبم!

براي اين که بدانيد در آزمون‌هاي کانون، چه سوال‌هايي دام آموزشي داشته‌اند، مي‌توانيد کتاب «اشتباهات متداول» را تهيِّه کنيد که از سوم دبستان تا سوم راهنمايي، منتشر شده است.

در اين کتاب تمام سوال‌هاي دام‌دار و علّت‌هاي در دام افتادن دانش‌آموزان، آورده شده است. اگر اين سوال‌ها و علّت‌هاي اشتباهات را بدانيد، ديگر خودتان آن اشتباهات را تکرار نمي‌کنيد.

 

تحلیل آزمون 26آبان- گروه دبستان 

آنا ودودی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب