سعید جلالی : تدریس دیفرانسیل - فرصت برابر 17 دی 93

سعید جلالی در فرصت برابر 17 دی 93 در ادامه

سعید جلالی : تدریس دیفرانسیل - فرصت برابر 17 دی 93

فایل های ضمیمه

سعید جلالی در فرصت برابر 17 دی 93 بخش اول
سعید جلالی در فرصت برابر 17 دی 93 بخش دوم
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 17 دی 93 بخش اول
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 17 دی 93 بخش دوم