معرفی کتابهای کانون برای رشته الکتروتکنیک

آشنایی دانش آموزان با کتاب‌های کانون

معرفی کتابهای کانون برای رشته الکتروتکنیک

دانش آموزان الکتروتکنیکی هرچه سریع تر منابع خود را کامل کنید.

کتاب های کمک آموزشی قلم چی برای رشته الکتروتکنیک

کد کتاب

نام کتاب

تیپ کتاب

7235

ماشین های الکتریکی AC

قهوه ای

7234

ماشین های الکتریکی DC

قهوه ای

7293

مبانی برق

قهوه ای

7232

مدارهای الکتریکی

قهوه ای

7145

اشتباهات متداول الکتروتکنیک

کتاب های مجموعه ای

7245

زرد الکتروتکنیک

منابع جمع بندی کنکور

7205

ریاضی3

قهوه ای

7379

نهایی الکتروتکنیک

نهایی

7353

جامع الکتروتکنیک

جامع