سعید جلالی : تدریس حد و پیوستگی

صحبت های سعید جلالی در ادامه

سعید جلالی : تدریس حد و پیوستگی

فایل های ضمیمه

سعید جلالی در فرصت برابر 3 دی 93
سعید جلالی در فرصت برابر 3 دی 93 بخش دوم
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 3 دی 93 بخش اول
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 3 دی 93 بخش دوم