علی سلوکی : تفسیر ثابت تعادل و خارج قسمت واکنش (شیمی)

تدریس علی سلوکی در فرصت برابر 13 آذر را اینجا ببینید...

علی سلوکی : تفسیر ثابت تعادل و خارج قسمت واکنش (شیمی)
تدریس علی سلوکی در فرصت برابر 13 آذر را اینجا ببینید...
همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی