علی سلوکی : تفسیر ثابت تعادل و خارج قسمت واکنش (شیمی)

تدریس علی سلوکی در فرصت برابر 13 آذر را اینجا ببینید...

علی سلوکی : تفسیر ثابت تعادل و خارج قسمت واکنش (شیمی)
تدریس علی سلوکی در فرصت برابر 13 آذر را اینجا ببینید...


جريان الكتريكي و مدار از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : امین خرمی