گفتگو با حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی

حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی

گفتگو با حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی

فایل های ضمیمه

حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی بخش اول
حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی بخش دوم
فایل صوتی حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی بخش اول
فایل صوتی حسین سنجعلی مقدم رتبه 2 منطقه 3 تجربی بخش دوم
حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی