دیکته صوتی :روز پاییزی - دوم دبستان

فایل املا صوتی را برای دانش آموزان پایه اول دبستان ، از صدای (او – و) تهیه کرده ایم.

دیکته صوتی :روز پاییزی -  دوم دبستان

اولیا گرامی

 

فایل املا صوتی را برای دانش آموزان پایه اول دبستان ، از صدای (او و) تهیه کرده ایم.

در ابتدای املا ، کل متن برای دانش آموز خوانده می شود تا با کلمات متن آشنایی پیدا کند. اوباید به متن خوب گوش کند تا آن را خوب یاد بگیرد. سپس معلم متن را کلمه به کلمه می خواند . از فرزند خود بخواهید تا املا را نوشته و به شما تحویل دهد.

 

                                                                                                                                                                                دیکته صوتی :روز پاییزی -  دوم دبستان

 

 

گوینده :مینا سلیمانی

 فایل های ضمیمه