تست هوش ساختمان اعداد

هوش خود را آزمایش کنید

تست هوش ساختمان اعداد

 

 با توجه به رابطه منطقی موجود بین اعداد به جای علامت سوال عدد مناسب قرار دهید.

 

تست هوش ساختمان اعداد 

منبع :