سؤال روز 30 مهر 91 (سؤال شماره 51)

استیو جابز چند حق‌ ثبت‌ اختراع‌ داشت؟

سؤال روز 30 مهر 91 (سؤال شماره 51)
سؤال روز 30 مهر 91 (سؤال شماره 51)
سید رضا رضوی
ارسال شده توسط : سید رضا رضوی