تست هوش عدد صحیح

تست هوش اعداد صحیح

تست هوش عدد صحیح

مشخص کنید به جای علامت سوال چه عددی باید قرار بگیرد.

 

تست هوش عدد صحیح 

منبع :