ضرایب دروس هنر در کنکور 96

در گروه هنر ،باتوجه به حجم بالای مباحث و تعداد زیاد منابع کتاب درسی

ضرایب دروس هنر در کنکور 96

در گروه هنر ،باتوجه به حجم بالای مباحث و تعدادزیاد منابع کتاب درسی و خارج از کتاب درسی(منابع مطالعاتی آزاد)،بهترین راه برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب دسته بندی منابع در همان 7گروه اصلی کنکور هنر می باشد.اینگروه‌ها شامل :

1.درک عمومی هنر

2.درک عمومی ریاضی و فیزیک

3.خلاقیت تصویری و تجسمی

4.خلاقیت نمایشی

5.خلاقیت موسیقی

6.ترسیم فنی

7.خواص مواد

همان طور که بیان گردید ،با توجه به حجم عمده ی کتاب در هر کدام از این دروس تخصصی، برای مطالعه ی دقیق و دستیابی به بهترین نتیجه،معقول  آن است که دانش آموز از ابتدارشته ی مورد نظر خود در دانشگاه را انتخاب کند و با توجه به آن ،برای درس هایی که بالاترین ضریب را دارد ، برنامه ریزی نماید.

نام گروه آزمایشی

مواد امتحانی

ضرایب درسی براساس زیرگروه آزمایشی

زیر گروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

هنر

درک عمومی هنر

4

3

3

3

3

درک عمومی ریاضی و فیزیک

1

3

1

1

1

ترسیم فنی

1

2

2

1

1

خلاقیت تصویری و تجسمی

4

4

2

2

1

خلاقیت نمایشی

1

1

1

4

1

خلاقیت موسیقی

1

1

1

1

4

خواص مواد

1

1

1

1

1

 

شایان ذکر است دروس عمومی نیز ضریب بالایی در این گروه آزمایشی دارد که نمی توان تاثیر آنرا نادیده گرفت.

نام درس

ضریب

زبان و ادبیات فارسی

4

زبان عربی

2

فرهنگ و معارف اسلامی

3

زبان خارجی

2

 

راضیه مختارپور

مدیر هنر وهنرستان شرق و شمال تهران