جریان همرفتی در زمین

انیمیشن زمین شناسی

جریان همرفتی در زمین
انیمیشن انیمیشن زمین شناسی  را از اینجا ببینید.
منبع :

فایل های ضمیمه