غلامحسین شیروانی :ندریس شیمی واکنش لویسی و فرمول تجربی

تدریس غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 19 مرداد 93 را در اینجا ببینید....

غلامحسین شیروانی :ندریس شیمی واکنش لویسی و فرمول تجربی
تدریس غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 19 مرداد 93 را در اینجا ببینید....

فایل های ضمیمه

غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 19 مرداد 93
غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 19 مرداد 93 - قسمت دوم
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 19 مرداد 93
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 19 مرداد 93 - قسمت دوم