رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟

با مشاهده‌ی این آمار متوجه می‌شوید رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته هایی راانتخاب کردند؟

رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟


این اطلاعات مربوط به رتبه های برتر کانون است. 


برای مشاهده ی تصویر با کیفیت ، فایل ضمیمه را دانلود کنید.


رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟

رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟رتبه‌های زیر100تجربی در13سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟
 

مفهوم رنگ ها در جدول :

آبی : 2 سال و بیشتر دانش آموز کانون بوده است.

سبز: 1 سال (10 تا 20 آزمون) دانش آموز کانون بوده است.

زرد:  5 تا 10 آزمون دانش آموز کانون بوده است.

قرمز : کمتر از 5 آزمون دانش آموز کانون بوده است.