سوختن هیدرات های کربن

كربوهیدرات ها
این مواد شامل تمام غذاهایی می شوند كه از قند ها (ساكارید ها ) درست شده اند و در واقع منبع اصلی تامین انرژی در بدن هستند بطوری كه در یك رژیم استاندارد 55 % انرژی مورد نیاز بدن در طول شبانه روز بایستی از كربوهیدرات ها تامین شود  
از سوختن هر 1 گرم قند در بدن حدود 4 كیلو كالری انرژی آزاد میشود .

انواع كربوهیدرات ها عبارتند از

 مونو ساكارید ها یا تك قندی ها:
گلوكز : شكر
فروكتوز : قند اغلب میوه ها
گالاكتوز : قند شیر

دی ساكارید ها یا دو قندی ها: 
ساكاروز (گلوكز + فروكتوز ) : شكر – شیرینی چغندر قند
لاكتوز ( گلوكز + گالاكتوز ) : شیر – خامه
مالتوز ( گلوكز + گلوكز ) : غلات – قند مالت

الیگو ساكارید ها:

رافینوز ( گالاكتوز + گلوكز + فروكتوز ) : قند موجود در حبوبات
استاكیوز ( گالاكتوز + گلوكز + فروكتوز + لاكتوز ) : قند موجود در حبوبات

پلی ساكارید های قابل هضم:

 نشاسته : قند موجود در سیب زمینی – نان – ماكارونی – برنج
گلیكوژن : قند ذخیره شده در عضلات

پلی ساكارید های غیر قابل هضم:
فیبر های غیر محلول سلولز : غشای میوه و حبوبات
فیبر های محلول پكتین : بخش گوشتی سیب و مركبات