اسامی و رتبه قبولی هنرستانی ها (دانلود یادگار ماندگار 92)

در این قسمت می توانید یادگار ماندگار 92 ، شامل آمار و اطلاعات قبولی های دانش آموزان کانون در کنکور92 را دریافت کنید .

اسامی و رتبه قبولی هنرستانی ها (دانلود یادگار ماندگار 92)
 
در این قسمت می توانید یادگار ماندگار هنرستان 92 ، شامل آمار و اطلاعات  قبولی های  دانش آموزان کانون در کنکور هنرستان 92  را دریافت کنید .
 
در این ویژه نامه اسامی دانش آموزان به همراه رتبه و رشته قبولی  آن ها را مشاهده می کنید.