غلامحسین شیروانی : نکات مهم موازنه در شیمی

تدریس شیمی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 10 تیر را اینجا ببینید..

غلامحسین شیروانی : نکات مهم موازنه در شیمی
تدریس شیمی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 10 تیر را اینجا ببینید..

فایل های ضمیمه

درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان