محمدرضا آقاجانی : ساختارهای شیمی کنکوری

در فایل پیوست، همه ی ساختارهای مهم شیمی کنکور در 7 صفحه ضمیمه شده است.

محمدرضا آقاجانی : ساختارهای شیمی کنکوری

توجه : در فایل پیوست، همه ی ساختارهای مهم شیمی کنکور در 7 صفحه ضمیمه شده است. 

 
 

 توجه : ساختار آسپیرین موجود در فایل ضمیمه را مطابق شکل فوق اصلاح نمایید.

همچنین مشاهده کنید :

استوکیومتری - انواع واکنش های شیمیایی 

جـزوه ی "همه ی PH های کنکـور" روز شنبه 31 خرداد بر روی سایت کانون قرار می گیرد.

محمدرضا آقاجانی
ارسال شده توسط : محمدرضا آقاجانی