هنرستانی ها و کتاب زرد عمومی

با استفاده از کتاب زرد عمومی مباحث مهم در هر درس را بخوانید. شما می توانید با شناخت تیپ های کنکور سراسری و با دانستن بودجه بندی دروس عمومی مباحث مهم را بخوانید.

هنرستانی ها و کتاب زرد عمومی

اگر داوطلبی هستید که می خواهید درسی را از دروس عمومی و پایه در کنکور کنار بگذارید به شما توصیه میکنیم این کار را نکنید زیرا دروس عمومی در کنکور رتبه ی شما را جا بجا می کنند و بانگاهی به درصد های رتبه های نفرات برتر، متوجه   می شوید اکثر آنها نیز در کنکور هیچ یک از دروس عمومی را کنار نگذاشته اند.

بهتر است با استفاده از کتاب زرد عمومی مباحث مهم در هر درس را بخوانید. شما می توانید با شناخت تیپ های کنکور سراسری و با دانستن بودجه بندی دروس عمومی مباحث مهم را بخوانید.

بهترین ابزار برای  این کار کتاب زرد عمومی است. در کتاب زرد عمومی با خواندن سوالات کنکور، علاوه بر اینکه با تیپ های کنکور و نوع طراحی سوالات آشنا می شوید، تشخیص می دهید مهم ترین مباحث کدام قسمت ها ی کتاب است. هم چنین با حل کتاب زرد عمومی به آموزش از طریق حل مسئله می پردازید یعنی مباحثی که بر آن تسلط دارید و یا یادگیری ناقص شماست را تشخیص می دهید و در آن مبحث به سراغ کتاب درسی می روید و آن را مطالعه می کنید.

از این طریق با این کتاب دروس عمومی خود را برای کنکور جمع بندی می کنید.

مطالب مرتبط