سعید جلالی : جمع بندی و حل تست درس دیفرانسیل

تدریس سعید جلالی در فرصت برابر 18 خرداد 93 را اینجا ببینید....

سعید جلالی : جمع بندی و حل تست درس دیفرانسیل
تدریس سعید جلالی در فرصت برابر 18 خرداد 93 را اینجا ببینید....

فایل های ضمیمه

سعید جلالی در فرصت برابر 18 خرداد 93
سعید جلالی در فرصت برابر 18 خرداد 93 - قسمت دوم
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 18 خرداد 93
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 18 خرداد 93 - قسمت دوم