نحوه تکميل فرم گزينش براي کنکوريهاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبيرنحوه تکميل فرم گزينش براي کنکوريهاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير
سازمان ‌سنجش نحوه تکميل و تحويل فرم مشخصات گزينش براي داوطلبان رشته‌‌هاي‌‌ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به‌ منظور شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه‌ و ساير مراحل گزينش در ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1391 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان سنجش، درصورتيکه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده باشند بدون محدويت در انتخاب رشته مي‌توانند رشته‌هاي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي را از اولويت 1 تا 100 در هر اولويتي که تمايل داشته باشند، انتخاب کنند.

اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت  براساس اولويت انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمايل مي توانند نسبت به انتخاب رشته‌هاي اين دانشگاهها براساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي  انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) اقدام کنند.

از داوطلباني که معدل کل آنان کمتر از 14 باشد و يا سلامت جسماني لازم مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) را دارا نباشند، مصاحبه بعمل نخواهد آمد و جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل مدرک ديپلم يا گواهي تأييد شده که معدل کل (حداقل 14) درآن قيد شده است، الزامي است.

پس از تهيه فرم مشخصات (فرم بررسي صلاحيت هاي عمومي هيات مرکزي گزينش وزارت آموزش و پرورش) از سايت اين سازمان، داوطلبان بايد نسبت به تکميل دقيق آن و الصاق يک قطعه عکس اقدام و حداکثر تا پايان تاريخ انتخاب رشته منحصراً در فاصله زماني روزهاي پنجشنبه 19/5/91 لغايت روز پنجشنبه 26/5/91 اقدام کنند.

سازمان سنجش اعلام کرده است که داوطلبان بايد در صورت امکان فرم تکميل شده را با مراجعه حضوري در ساعات اداري به نشاني مندرج در جدول شماره (1) به گزينش استان محل اقامت خود تحويل کنند.

همچنين يا فرم تکميل شده را به وسيله پست پيشتاز به نشاني مندرج در جدول شماره (1) براي هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود پست پيشتاز کنند.

لازم است در تکميل فرم مشخصات دقت کافي صورت گيرد عدم تکميل فرم مشخصات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاههاي مذکور بوده و مسئوليت آن صرفاً متوجه داوطلب است.

منبع :

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید