هنرستانی‌ها بدانند (اهمیت درس ریاضی)

آیا می‌دانید که ریاضی درس مهمی است و چرا باید به این درس پاسخ دهید؟

هنرستانی‌ها بدانند (اهمیت درس ریاضی)

آیا می‌دانید که ریاضی درس مهمی است و چرا باید به این درس پاسخ دهید؟

درس ریاضی بیش‌ترین ضریب را در در‌س‌های عمومی دارد و در خیلی از درس‌های تخصصی کاربرد دارد. درس ریاضی را باید از روی کتاب درسی خوب مطالعه کرده و تمام تمرین‌ها و مثال‌های آن را حل کرد. بعد به سراغ تست رفت و با تمرین و ممارست به راحتی به سؤالات مختلف پاسخ داد.

کسانی که ریاضی را خوب می‌دانند در درس‌های تخصصی تبحر دارند. تجربه نشان داده که فعالیت‌های فکری و محاسباتی می‌تواند باعث موفقیت در سایر درس‌ها شود و شمّ یادگیری را در درس‌های عمومی تقویت می‌کند. به ریاضی نیز مانند درس‌های تخصصی بها دهید.