نکته‌های مهم «نقشه‌‌های انفجاری و اجرایی» از نقشه‌کشی(2)

نقشه‌ی انفجاری، نقشه‌ای است که یک مجموعه را به صورت باز شده (دوبُعدی یا سه‌بُعدی) معرفی می‌کند. نقشه‌ی اجرایی نقشه‌ای است که برای تولید ارائه می‌شود.

نکته‌های مهم «نقشه‌‌های انفجاری و اجرایی» از نقشه‌کشی(2)

نقشه‌ی انفجاری

نقشه‌ی انفجاری، نقشه‌ای است که یک مجموعه را به صورت بازشده (دوبُعدی یا سه‌بُعدی) معرفی می‌کند.

نکته‌های مهم «نقشه‌‌های انفجاری و اجرایی» از نقشه‌کشی(2)

نکته‌های مهم «نقشه‌‌های انفجاری و اجرایی» از نقشه‌کشی(2)

کاربرد گسترده‌ی نقشه‌های انفجاری در موارد زیر است:

در ترسیم درست یک نقشه‌ی انفجاری، می‌بايست به نكات زير توجه كرد:

1- برای هر قطعه شکل حقیقی آن در نظر گرفته می‌شود.

2- می‌توان از رسم اجزای تکراری خودداری کرد.

3- هر قطعه، شماره‌گذاری می‌شود و شماره در کنار قطعه نوشته می‌شود.

4- کاربرد انواع برش امکان‌پذیر است.

5- این نقشه‌ها معمولاً اندازه‌گذاری نمی‌شوند.

 

نقشه‌ی اجرایی

نقشه‌ی اجرایی، نقشه‌ای است که برای تولید ارائه می‌شود. این نقشه باید پاسخ‌گوی همه‌ی نیازهای ساخت، کنترل کیفیت و مونتاژ باشد.

آن چه که از دفتر نقشه‌کشی ارائه می‌شود می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

1- نقشه‌ی ترکیبی روی یک برگه.

2- نقشه‌ی انفجاری روی یک برگه.

3- نقشه‌ی ساده‌ی تک‌تک قطعات، هر کدام روی یک برگه.

4- نقشه‌های کنترل کیفیت.

نقشه‌های ساده باید شامل همه‌ی نیازهای ساخت مانند اندازه‌ها، پرداخت‌ها، تولرانس‌ها و . . . باشند. نقشه‌های کنترل کیفیت، شامل تولرانس‌های هندسی هم خواهند بود.