غلامحسین شیروانی:تدریس شیمی ،سلولهای الکتروشیمیایی

تدریس غلامحسین شیروانی را در فرصت برابر 28 اردیبهشت 93 اینجا ببینید...

غلامحسین شیروانی:تدریس شیمی ،سلولهای الکتروشیمیایی
تدریس غلامحسین شیروانی را در فرصت برابر 28 اردیبهشت 93 اینجا ببینید...

فایل های ضمیمه

غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 28 اردیبهشت 93
غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 28 اردیبهشت 93 - قسمت دوم
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 28 اردیبهشت 93
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 28 اردیبهشت 93 - قسمت دوم