کنکور 98

قبل از امتحانات نهایی ببینید : فیلم های 3 دقیقه ای آموزشی

فیلم های آموزشی ویژه ی امتحانات نهایی

قبل از امتحانات نهایی ببینید : فیلم های 3 دقیقه ای آموزشی

 

قبل از امتحانات نهایی ببینید : فیلم های 3 دقیقه ای آموزشی

 

 سوم ریاضی سوم تجربی سوم انسانی
 شیمی 3 شیمی 3 عربی 3 انسانی
 فیزیک 3فیزیک 3  جامعه شناسی 2
 جبر و احتمال زیست شناسیمنطق 
عربی 3 عربی 3 فلسفه  
زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 3  ریاضی سوم انسانی
  زبان انگلیسی 3  

 

ورود به بخش فیلمهای سه دقیقه ای  ویژه ی امتحان های نهایی  : کلیک کنید