غلامحسین شیروانی:تدریس شیمی ،سلولهای الکتروشیمیایی والکترولیتی

تدریس غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 24 اردیبهشت 93 را اینجا ببینید...

غلامحسین شیروانی:تدریس شیمی ،سلولهای الکتروشیمیایی والکترولیتی

 

 تدریس غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 24 اردیبهشت 93 را اینجا ببینید... 

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی