جمع‌بندی را با تست زدن انجام دهید

شما با شیوه‌ی طرح سؤال آشنا می‌شوید. می‌فهمید که برای پاسخ‌گویی به سؤالات باید مطلب را چگونه بخوانید.

جمع‌بندی را با تست زدن انجام دهید

در دوره‌ی دبستان معلم مدرسه نقش مهمی در دوره کردن مطالب برای دانش‌آموز دارد. درس‌ها چندین و چند بار امتحان گرفته شده و دوره می‌شوند به همین علت مطالعه‌ی زیاد ممکن است موجب خستگی دانش‌‌آموز شود. مطالعه‌ی زیاد و مکرر موجب افزایش یادگیری نمی‌شود اما تست زدن و سؤال حل کردن به شما کمک می‌کند که یادگیری قوی‌تری داشته باشید؛ چون:

ü     شما با شیوه‌ی طرح سؤال آشنا می‌شوید. می‌فهمید که برای پاسخ‌گویی به سؤالات باید مطلب را چگونه بخوانید.

ü     نکات مهم در سؤالات مختلف تکرار می‌شوند؛ بنابراین نکات مهم برای شما برجسته می‌شوند.

ü     می‌فهمید که به کدام قسمت‌ها مسلط هستید و در کدام قسمت باید مطالعه داشته باشید.

ü     سرعت عمل شما در پاسخ‌گویی به سؤالات بیش‌تر می‌شود.

ü     نمونه‌سؤالات مختلف در هر درس را یاد می‌گیرید و چون احتمال "تکرار نکات" آن‌ها در آزمون وجود دارد می‌توانید امیدوار باشید که تعداد زیادی از نکات احتمالی آزمون را در قالب سؤال یاد می‌گیرید.

مطالب مرتبط