غلامحسین شیروانی: تدریس شیمی ، سینتیک و تعادل

تدریس غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 10 فروردین 93 را اینجا ببینید...

غلامحسین شیروانی: تدریس شیمی ، سینتیک و تعادل

 

تدریس غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 10 فروردین 93 را اینجا ببینید... 

فایل های ضمیمه

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی