حیطه‌های شناختی بلوم در آزمون 23 تیر سال سوم - دروس عمومی

.

حیطه‌های شناختی بلوم در آزمون 23 تیر سال سوم - دروس عمومی

ابعاد فرآيند شناختي:

1- به‌ياد آوردن (دانش): وقتي هدف آموزش حفظ مطالب آموزش‌داده شده به‌همان صورت اوليه از سوي دانش‌آموز است، اين فرآيند به‌ياد آوردن (يادآوري) نام دارد.

2- فهميدن: وقتي گفته مي‌شود دانش‌آموزان مي‌فهمند که بتوانند از مواد شفاهي، کتبي، يا تصويري کسب معني کنند. فهميدن زماني صورت مي‌پذيرد که دانش‌آموز بتواند بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

3- به‌کار بستن (کاربرد): به‌کار بستن يا کاربستن شامل استفاده از روش‌ها و روندها براي انجام تمرين‌ها يا حل کردن مسئله‌هاست، بنابراين به‌کاربستن بسيار وابسته به دانش روندي است.

4- تحليل کردن: طبقه تحليل کردن يا تحليل شامل شکستن مواد به بخش‌هاي تشکيل‌دهنده و تعيين چگونگي روابط ميان اجزا و ساخت کلي است.

5- ترکيب: در اين مرحله، يادگيرنده مي‌تواند عواملي را که در مرحله‌ي تحليل از هم‌ديگر تفکيک کرده بود به‌طريقي نو براي اخذ يک معني جديد و نوظهور با يک‌ديگر ترکيب کند، به‌عبارت ديگر، ترکيب مستلزم در هم‌آميختن دوباره‌ي قسمت‌هايي از تجارب گذشته با مطالب جديد و بازسازي آن به‌صورت يک کل تازه و نسبتاً انسجام‌يافته است.

6- قضاوت: قضاوت و ارزشيابي آخرين و عالي‌ترين مرحله‌ي شناخت است. اين مرحله شامل قضاوت درباره‌ي امور، اطلاعات و حتي روش‌هاي روبه‌رو شدن با مسائل است. درواقع، قضاوت نتيجه‌ي جريان شناخت است. در اين مرحله، فراگير ناچار به اخذ تصميم است و براي اجرا بايد به معيارهاي بارز و مشخصي به‌عنوان اساس کار توجه داشته باشد.

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

عربي

 

(مسئول درس:

فاطمه منصورخاکي)

سطح دوم (فهميدن)

1 تا 8

8

در سؤالات ترجمه و تعريب برگرداندن جمله از زباني به زباني ديگر بدون اين‌که محتوا و معني آن تغيير کند. در سؤالات مفهوم و درک‌مطلب با دانستن ترجمه‌ها‌ي صحيح ارتباط معناي بين جملات را مي‌فهميم.

سطح سوم (به‌کار بستن)

12 تا 20

9

با دانستن نکات قواعدي هر سؤال مي‌توان پاسخ صحيح را به‌دست آورد، يعني ابتدا قواعد را مي‌فهميم و آن را در جملات خاص به‌کار مي‌بريم.

سطح چهارم (تحليل)

9 تا 11

3

در سؤالات اعراب‌گذاري و تجزيه و ترکيب به شکافتن جزء جزء کلمات مي‌پردازيم و نقش‌هاي آن‌ها را در موقعيت‌هاي مختلف به‌دست مي‌آوريم.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

زبان‌انگليسي

 

(مسئول درس:

زهره جوادي)

سطح دوم (فهميدن)

25 تا 36

12

در سؤالات واژگان و Cloze Test با دانستن معني هر واژه بتوان آن واژه را در جملات جديد به‌کار برد.

سطح سوم (به‌کار بستن)

21 تا 24

4

در سؤالات مربوط به گرامر با دانستن نکته‌ي گرامري سؤال بتوان به پاسخ صحيح رسيد، يعني نکته‌ي گرامر را در ذهن به ياد آورد و در کاربردهاي جديد استفاده کرد.

سطح چهارم (تحليل)

37 تا 40

4

با خواندن متن درک‌مطلب بايد به مفهوم متن پي برد و با تجزيه و تحليل آن به سؤالات مربوط به متن پاسخ صحيح داد.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

تعداد

درصد از 100

کل درس‌هاي عمومي

فهميدن

20

50%

به‌کار بستن

13

33%

تحليل

7

17%

جمع تعداد

40

100%