نمره هاي لازم براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي مختلفنمره هاي لازم براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف


سايت  کانون اين امکان را براي دانش آموزان فراهم کرده است تا با  استفاده از آمار و اطلاعات قبولي هاي کنکور 90 و تخمين آمار چند تا از 10 تا کنکور 91 ، نمره هاي لازم براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف را مشاهده کنند . 

با تکميل اطلاعات  و مشخص شدن آمار قبولي ها در کنکور 91 اين اطلاعات به روز رساني خواهد شد . 

 

  نمره هاي لازم براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف                            نمره هاي لازم براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف