کلید کنکور سراسری 91 منتشر شد

از طریق سایت کانون می توانید کلید سوالات گروه های مختلف کنکور 91 را دریافت کنید.کلید سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان کنکور 91 از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شد.

از طریق سایت کانون می توانید کلید سوالات گروه های مختلف دریافت کنید.
 
 
 
 
 
 
 
منبع :