مقایسه درس شیمی تجربی و ریاضی در کنکو ر ۹۱

مقایسه درس شیمی در آزمون 91 رشته تجربی و ریاضی تهیه و تنظیم :حسن عیسی زاده

مقایسه درس شیمی تجربی و ریاضی در کنکو ر ۹۱
 بررسي و تحليل درس شيمي در آزمون سراسري 91 رشته تجربي و رياضي       تهيه و تنظيم :حسن عيسي زاده
 

کنکور رياضي و تجربي از جنبه هاي زير بررسي گرديد:

 

جدول1- تعداد سوالات مربوط به هر رشته – کتاب و فصل

 

تعداد سوال رشته رياضي

تعداد سوال رشته تجربي

شيمي2

11

11

فصل اول

2

75/1

فصل دوم

3

2

فصل سوم

203 و205 بطورمشترک ازفصل هاي 1و3 بودند.

2

فصل چهارم

2

75/3

فصل پنجم

2

5/1

شيمي3

12

11

فصل اول

4

5/4

فصل دوم

3

5/2

فصل سوم

3

4

شيمي پيش

12

13

فصل اول

2

3

فصل دوم

3

2

فصل سوم

3

4

فصل چهارم

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نکته جالب توجه اين که امسال از فصل چهار شيمي پيش( الکتروشيمي ) در هر دو رشته تجربي و رياضي هر کدام 4 سوال مطرح شده است.

در اين قسمت تکرار و تشابه سوالات آزمون امسال را با آزمون هاي سراسري سال هاي گذشته مقايسه کرديم.

جدول2- تکرار يا تشابه سوالات رشته رياضي نسبت به سال هاي گذشته

رشته رياضي

سوال

تکرار يا تشابه نسبت به آزمونهاي سالهاي قبل

201

متن کتاب درسي و تکرار چند باره در سالهاي گذشته

202

تکرار سراسري تجربي 90

204

متن کتاب درسي و تکرار چند باره در سالهاي گذشته

206

مشابه و تکرارخارج کشور 90 تجربي و تکرار هريک از گزينه ها در سالهاي گذشته

207

مشابه سراسري تجربي 89 و تکرار هريک از گزينه ها در سالهاي گذشته

208

پاي ثابت کنکور سراسري

209

مشابه سراسري تجربي 89 و88

210

تکرار هريک از گزينه ها در سالهاي90 و89

211

مشابه سراسري رياضي 86 و89 و 90

212

از صورت  سولات مربوط به خود را بيازماييد کتاب درسي

213

تکرار خارج کشور رياضي 88 و مشابه خارج کشور تجربي 89

214

مفهوم تکراري و تيپ جديد

215

مشابه سراسري تجربي 85 و مطلبي که کمتر سالي است که مطرح نشود.

217

مشابه رياضي سراسري89 و 90 و مشابه سراسري تجربي 90

218

مشابه خارج کشور تجربي 90

219

تکرار خارج کشور تجربي88 و 90 و رياضي خارج کشور 89

220

مشابه رياضي سراسري87 و 88 و مشابه مفهوم رياضي 90

221

تکرار خارج کشور تجربي89

225

مشابه سراسري تجربي 87 و 88

226

تکرار هريک از گزينه ها در سالهاي گذشته

227

تقريبا مشابه رياضي سراسري88 و چند سوال ديگر از سالهاي مختلف

228

مشابه سراسري تجربي 86 و متن کتاب درسي شيمي پيش

229

مشابه سراسري تجربي 86 و 88 و 89

231

مشابه خارج کشور تجربي 87 و سراسري سالهاي 87 و 89 و 90 تجربي

233

تکرار سراسري 85 رياضي

235

تکرار سراسري 87 رياضي

 

 

 

 

 

جدول3- تکرار يا تشابه سوالات رشته تجربي نسبت به سالهاي گذشته

رشته تجربي

سوال

تکرار يا تشابه نسبت به آزمونهاي سالهاي گذشته

236

تکرار چند باره گزينه ها در سالهاي گذشته

237

مطلب جديد و قسمت دوم سوال خارج از کتاب درسي اما مرتبط با کتاب درسي  

238

مشابه سراسري رياضي 90

239

اين عنصر درسوال 205 سراسري رياضي 90 مطرح شده بود و گزينه هاي آن بارها تکرار شده

240

مفهوم تکراري اما تيپ جديد

241

تکرار خارج کشور تجربي 87

242

پاي ثابت سوالات داخل و خارج کشور

244

تکرار سراسري تجربي 89

245

تکرار و تشابه خارج کشور تجربي 87

246

متن کتاب درسي و تکرار گزينه 2 سوال 210 سراسري رياضي 91

247

مشابه سراسري رياضي 86

248

مشابه خارج کشور 90

249

مشابه سراسري 88 از لحاظ واکنش و 90 رياضي خارج کشور

251

تکرار و تشابه خارج کشور تجربي 88

252

تکرار خارج کشور تجربي 90

258

تکرار معادله در سراسري رياضي 90 و تکرار سوال سراسري رياضي 86 و نمودار کتاب درسي

259

مشابه اين سوال بارها تکرار شده اما خواسته سوال براي اولين بار مطرح شده است.

261

مشابه سراسري رياضي 89 و 87 و تجربي 88

263

مشابه سراسري رياضي 91

264

مشابه سراسري رياضي 90

266

مشابه خارج کشور تجربي 87 و مشابه سراسري تجربي 89 و 87 و 90

267

مشابه سراسري رياضي 89 و 87

268

مشابه سراسري رياضي 89 و مشابه سراسري تجربي 85 و 88 و 90

269

مشابه سراسري رياضي 89 و مشابه سراسري تجربي 87

270

تکرار سراسري تجربي 87 و خارج کشور تجربي 86

 

 

 

تذکر: سوالاتي که شماره آنها نوشته نشده است اين سوالات از متن کتاب هاي درسي - از قسمت هاي خودرا بيازماييد – هم چون دانشمندان و فکر کنيدهاي کتاب درسي مطرح شده اند.

جدول4- در اين جدول تعداد و درصد چند تيپ نسبت به سال هاي قبل مقايسه شده است.

 

 

ويژگي

رشته رياضي

رشته تجربي

تعداد کل سوال هر دو رشته

ميانگين درصد هر دو رشته

تکرار سوال

8

8

16

85/22

تشابه سوال

10

12

22

4/31

سئوالات متني

10

10

20

57/28

سوالات ترکيبي

12

10

22

4/31

سوالات محاسبه اي

12

14

26

37

سوال با تيپ و مطلب جديد

3 و 2

4 و 2

7 و 4

10 و 7/5

 

 

 

جمع بندي در چند نکته:

1- در رشته رياضي 7 سوال و در رشته تجربي حدود 5 سوال مطرح شده بود که مربوط به مطالب حفظي بودند.

2- شيوه پاسخ گويي به اغلب سوالات شيوه هاي آشنايي بودند و تنها در چند سوال يک مقدار خلاقيت نياز بود مانند سوالات 237و 240 و 255 و 259 تجربي و 205 رشته رياضي.

3- آزمون امسال چند تفاوت با سالهاي قبل داشت که :

الف)سوالات امسال مفهومي تر از سال گذشته بودند.

ب)چند سوال با تيپ جديد مطرح شده بودند مانند مقايسه دومين يونش يا محاسبه ثابت سرعت واکنش يا ارتباط انرژي يونش با فرمول نويسي.

ج)تعداد سوالات ترکيبي بيش تر شده بود.

د) در مسائل از اعداد رند بيش تر استفاده شده بود که محاسبات راحت تر انجام مي شد.

و)اهميت سوالات خارج کشور بيش تر از قبل شده بود.

ي) دانش آموزاني که تمرين و تکرار بيش تري داشتند حتماً در اين آزمون موفق بودند زيرا بسياري از سوالات را داوطلبان نمي توانستند تنها با مطالب سطحي يا حتي متن کتاب درسي جواب بدهند بلکه بايد مطالب را به هم ربط بدهند.

 

در مجموع آزمون امسال هم رشته تجربي و هم رشته رياضي نسبت به سال گذشته يک مقدار دشوار تر بود .

 

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب