مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون

از مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون، برای انتقال حرکت با نسبت‌های بسیار زیاد استفاده می‌شود.

مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون

 

از مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون برای انتقال حرکت با نسبت‌های بسیار زیاداستفاده می‌شود. این مکانیزم، جایگاه مهمی در صنعت دارد.

 مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون   مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون      

مهم‌ترین ویژگی این مکانیزم، ایناست که حرکت در آن به صورت یک‌طرفه است؛ به این مفهوم که پیچ حلزون می‌تواند بهسادگی چرخ حلزون را بچرخاند، درصورتی که چرخ حلزون نمی‌تواند پیچ‌حلزون رابچرخاند. پس در یک طرف حرکت، یک توقف یا قفل ایجاد می‌شود. از این‌رو این مکانیزمکاربرد گسترده‌ای در بالابرها دارد. زیرا اگر به هر دلیلی، سیستم از کار بیافتد،چرخ‌دنده‌ها قفل شده و بار به پایین سقوط نمی‌کند و در حقیقت مانند یک ترمز عمل می‌کند.مکانیزم پیچ و چرخ حلزون، در دیفرانسیل خودروهای سنگین نیز به کار میرود.

مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون 


 اگر پیچ حلزون، یک‌راههباشد، با هر دور گردش آن، چرخ حلزون به اندازه‌ی یک دندانه جابه‌‌جا می‌شود. درمحاسبات مربوط به پیچ حلزون و چرخ حلزون، تعداد راه پیچ حلزون را به عنوان تعداددندانه‌ی چرخ محرک در نظر می‌گیرند. پیچ حلزون می‌تواند یک یا چندراهه باشد. پس، پیچ حلزون دارای یک گام حقیقی و یک گام ظاهری خواهد بود.
 
 مکانیزم پیچ حلزون و چرخ حلزون