انیشتین در مدرسه تنبل بوده است؟

آیا آلبرت اینشتین در درس ریاضی ضعیف بود؟

انیشتین در مدرسه تنبل بوده است؟
آیا آلبرت اینشتین در درس ریاضی ضعیف بود؟

هر طور حساب کنید اینشتین همیشه در ریاضیات خوب و قوی بود. در یک  افسانه ادعا می شود اینشتین کلا دانش آموز ضعیفی بوده است. هیچ مدرکی برای این ادعا وجود ندارد. در واقع رکوردهای باقیمانده نشان می دهد اینشتین جوان در کلاس های خود عملکرد خوبی داشته و نمرات بالایی دریافت می کرده است.

در حقیقت این ادعا یک بهانه خوب برای بچه هایی است که از تمام توانشان استفاده نمی کنند و به این بهانه سعی در متقاعد کردن والدینشان دارند. پس بهتر است از این ادعا که اینشتین دانش آموز تنبلی بوده دست بردارند و بیشتر درس بخوانند .
منبع :