کشف یک نشانگر زیستی سرطان ریه

پژوهشگران مایوکلینیک ثابت کرده‌اند که یک جفت پروتئین اختصاصی برای شناسایی سرطان‌های ریه‌ی مرتبط با سیگار بعنوان نشانگر زیستی موفق پیش‌آگهی ‌دهنده عمل می‌کند.

کشف یک نشانگر زیستی سرطان ریه

پژوهشگران مایوکلینیک ثابت کرده‌اند که یک جفت پروتئین اختصاصی برای شناسایی سرطان‌های ریه‌ی مرتبط با سیگار بعنوان نشانگر زیستی موفق پیش‌آگهی ‌دهنده عمل می‌کند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این پروتئین که ASCL1 نام‌ دارد، با افزایش تجلی انکوژن RET که یک ژن مخصوص ایجاد‌کننده‌ی سرطان موسوم به RET بوده، همراه است،

به گفته محققان این یافته شگفتی‌آور است. این ژن، نشانگر زیستی آدنوکارسینوم‌های تهاجمی است. آدنوکارسینوم از جمله یاخته‌های سرطانی با رشد سریع هستند که در افراد سیگاری یافت می‌شوند.

محققان این پژوهش می‌گویند: می‌دانیم که ASCL1 رشد یاخته‌ی نوروآندوکرین را کنترل می‌کند و پیش ‌از‌ این با ‌تنظیم تیروئید و رشد ‌سرطان ریه‌ی سلول کوچک در ارتباط بوده ‌است، ولی ارتباطی با سرطان ریه‌ی مرتبط با سیگار نداشته است.

در این پژوهش خمچنین مشخص شد بیماران مبتلا به تومورهای ASCL1 با تراز بالای پروتئین انکوژن RET، دارای طول بقای حیات بیشتر از بیماران ASCL1 با تراز پایینRET نیستند.

به گفته محققان، زمانی‌که پروتئین ASCL1 در شجره‌ی یاخته‌ی سرطانی ریه که تجلی‌دهنده‌ی هر‌ دو ژن بود، بلوک شد، تراز RET کاهش یافت و رشد تومور آهسته شد.

این امر سبب شد تا گروه همکاران به این مسأله اعتقاد یابند که این مکانیسم هدف امیدوار‌کننده برای داروهای بالقوه و نامزد پرقدرتی برای کارآزمایی‌های بالینی است.

یافته‌های این پژوهش در نشریه‌ی Oncogene انتشار یافته است.

منبع :

مطالب مرتبط