تغییرشیوه توسعه و ایجاد رشته‌های تخصصی پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تهیه طرح توسعه هدفمند برنامه‌های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب با طرح آمایش سرزمین خبر داد.

تغییرشیوه توسعه و ایجاد رشته‌های تخصصی پزشکی
سید امیرمحسن ضیایی با اشاره به طرح آمایش رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: طرح آمایش سرزمین، توسعه جغرافیایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشکده‌ها را مشخص می‌کند که بر اساس این طرح حوزه آموزشی جایگاه خود را پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه هنوز این طرح به تصویب نرسیده است، اظهار کرد: دبیرخانه متولی دوره تخصصی و فوق تخصصی با توجه به چارچوب این طرح چگونگی توسعه در این بخش را تهیه و به تصویب می‌رساند.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح مشخص می‌شود چه رشته‌هایی در چه مقاطعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شود، گفت: بر این اساس مقرر شده تا دانشگاه‌های علوم پزشکی با عملکرد ملی و استانی از این موضوع پیروی کنند.
ضیایی با تاکید بر اینکه پایه‌های این توسعه در بخشهای بالینی، جمعیت تحت پوشش و خدماتی است که ارایه می‌کنند، اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند متقاضی ایجاد کلیه رشته‌ها در مقاطع تخصص و فلوشیپ باشند ولی در زمان تصویب تقاضای آنان نیاز کشور در اولویت قرار دارد.
انحصار ایجاد رشته‌های فوق تخصص و فلوشیپ به دانشگاه‌های مادر
وی با اشاره به طرح آمایش سرزمین رشته‌های تخصصی تا فلوشیپ، اظهار کرد: در طرح آمایش سرزمین ایجاد رشته‌های فوق تخصص و فلوشیپ فقط در دانشگاه‌های مادر امکانپذیر است.
درنظر گرفتن 4 بسته برای رشته‌های تخصصی
وی افزود: برای ایجاد رشته‌های تخصص چهار بسته در نظر گرفته شده است که بر اساس این بسته بندی رشته‌های تخصصی «داخلی، جراحی، زنان و اطفال» بسته اول، رشته‌های «اورژانس، بیهوشی، روانپزشکی و رادیولوژی» بسته دوم، رشته‌های «جراحی اعصاب، قلب و عروق، ارتوپدی و بیماریهای مغز و اعصاب» بسته سوم و سایر رشته‌های تخصصی در بسته چهارم قرار دارند.
توسعه دوره‌های تخصص منوط به جمعیت تحت پوشش
وی با بیان اینکه به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس جمعیت تحت پوشش برای ایجاد هر یک از این بسته‌ها مجوز داده می‌شود، خاطر نشان کرد: بر این اساس به جمعیت تحت پوشش بیش از یک میلیون و 500 مجوز ایجاد بسته‌های یک، دو و سه؛ به دانشگاه‌های علوم پزشکی جمعیت تحت پوشش بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 مجوز ایجاد بسته یک و دو؛ به دانشگاه‌های دارای جمعیت تحت پوشش بین 500 هزار تا یک میلیون بسته یک و به جمعیت زیر 500 هزار نفر فعلا برنامه‌ای برای توسعه دوره دستیاری در آن دانشگاه نداریم مگر در شرایط استثنایی.
دبیر شورای آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه نیاز کشور در حال بررسی است اظهار کرد: در صددیم در وهله اول نیاز کشور را تامین کنیم و همزمان با آن نیز کیفیت را نیز ارتقا دهیم.
ضیایی در خاتمه گفت: باید در تامین نیروی مورد نیاز کشور دقت صورت گیرد چرا که هم کاهش نیرو و افزایش نیرو می‌تواند ضربات جدی به سیستم آموزشی و ارائه خدمات در کشور وارد کند.
منبع :