فیلم تدریس شیمی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر16آبان

فیلم تدریس شیمی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر16آبان را اینجا ببینید...

فیلم تدریس شیمی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر16آبان

 

 

اسلایدهای تدریس شیمی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر16آبان را اینجا ببینید... 

فایل های ضمیمه

غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 16آبان
غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 16آبان
ادامه غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 16آبان
فایل صوتی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 16آبان
فایل صوتی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 16آبان
ادامه فایل صوتی غلام حسین شیروانی در فرصت برابر 16آبان