سوالات دام دار آزمون 10 آبان دوم دبیرستان

آزمون‌ 10 آبان دوم دبیرستان ...

سوالات دام دار آزمون 10 آبان دوم دبیرستان

آزمون‌ 10 آبان دوم دبيرستان

 

نام درس

شماره سؤال دام‌دار

گزينه يا گزينه‌هاي دام

ادبيات و زبان فارسي (2)

1

2 و 3

3

2

7

1 و 2 و 3

9

3

عربي (2)

11

1

14

1

16

1 و 3

19

4

21

2 و 3

22

2

24

1 و 3 و 4

26

1 و 3

29

2

30

2

دين و زندگي (2)

31

4

32

1

33

4

35

4

39

1

زبان انگليسي (2)

41

1

50

2

رياضي (2)

54

1

55

4

61

2

62

3

74

1

80

2

هندسه (1)

91

1

98

2

99

4

فيزيك (2)

101

1

102

3

103

4

105

1 و 3

110

3

111

2

112

4

116

1

118

4

119

3

122

1

124

3

125

4

127

1

139

3

شيمي (2)

142

3

145

4

146

4

148

4

149

1

157

1

آمار و مدل‌سازي

165

1

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

171

4

174

1

174

4

177

2

178

2

182

1

183

1 و 4

185

2

188

4

190

4

 محیااصغری مسئول دفترچه دوم دبیرستان