نقش اولیا در موفقیت رتبه‌های یک‌رقمی (5)

محیط خانه همیشه آرام بود و من در آرامش کامل می‌توانستم مطالعه کنم. پدر و مادرم پیگیر نتایج آزمون‌ها بودند و کارنامه‌ها را با هم بررسی می‌کردیم که این باعث تشویق من می‌شد. همراهی والدینم روز کنکو...

نقش اولیا در موفقیت رتبه‌های یک‌رقمی (5)

مرتضی خواجه‌ایم، رتبه‌ی 10 منطقه‌ی 1 و رتبه‌ی 15 انسانی کشور:

مهم‌ترین نقشی که اولیا در موفقیت من داشتند ایجاد انگیزه در من بود و این‌که به جای اجبار و فشار، مرا تشویق به تلاش بیش‌تر می‌کردند. از طرفی روزهای آزمون و کنکور همراه من بودند که این باعث کم شدن نگرانی من می‌شد. پدرم استاد ادبیات هستند و در بررسی سؤالات ادبیات خیلی کمکم می‌کردند. مادرم در بررسی کارنامه همراهی‌ام می‌کردند و اگر عدم تعادلی در کارنامه بود علت را پیدا کرده و با هم مشکل را رفع می‌کردیم. من مدیون پدر و مادرم هستم.

مریم مجردثانی اوغاز، رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 و رتبه‌ی 4 تجربی کشور:

خانواده‌ام همیشه حامی من بودند و هر کدام به تنهایی نقش مهمی ایفا می‌کردند. برادرم از نظر مشاوره‌ای خیلی به من کمک کردند. مادرم در بررسی کارنامه با من بودند و اگر افت داشتم سعی می‌کردند دلیل آن را پیدا کنند که مشکل در محیط منزل بوده است یا در روش مطالعه‌‌ام یا کمبود منابع دارم. پدرم روزهای آزمون همراهم می‌آمدند. برای آن‌ها ملاک اصلی تلاشی بود که من می‌کردم و به نتیجه تأکید زیادی نداشتند و این باعث می‌شد نگران نباشم.

هنگامه نامجو، رتبه‌ی 2 منطقه‌ی 3 و رتبه‌ی 29 تجربی کشور:

محیط خانه همیشه آرام بود و من در آرامش کامل می‌توانستم مطالعه کنم. پدر و مادرم پیگیر نتایج آزمون‌ها بودند و کارنامه‌ها را با هم بررسی می‌کردیم که این باعث تشویق من می‌شد. همراهی والدینم روز کنکور باعث آرامش من شد.

سهند سروری، رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 9 ریاضی کشور:

مادرم در رشته‌ی روان‌‌شناسی درس خوانده‌اند؛ به همین دلیل از لحاظ روحی خیلی پشتیبانی‌ام می‌کردند و اکثر مواقع با هم گفت‌وگو می‌کردیم. خانواده‌ام در حد توانم از من انتظار داشتند و به من می‌گفتند رتبه‌ی تک‌رقمی مهم نیست. این باعث روحیه گرفتن من می‌شد و نگرانی‌ام را از بین می‌برد. میزان پیشرفتم را در هر آزمون بررسی می‌کردند و مرا راهنمایی می‌کردند.

آرزو اصغرزاده، رتبه‌ی 8 منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 600 تجربی کشور:

به نظر من پدر و مادر در کنار معلمان و مشاوران نقش مهمی در موفقیت دانش‌آموزان دارند. خانواده‌ی من مشوق و حامی من بودند. در تنظیم برنامه‌ها و تحلیل و بررسی آزمون‌ها کمکم می‌کردند و به سایت مراجعه می‌کردند تا کارنامه‌ی رتبه‌های برتر را بررسی کنند.