تاثیرات فیزیولوژیکی ورزش گروهی از ورزش انفرادی بیشتر است

بررسی‌های محققان نشان داده است که دویدن و ورزش کردن به صورت گروهی باعث تجمع نرون‌ها در مغز می‌شود و تاثیرات مثبتی برمغز می‌گذارد.

تاثیرات فیزیولوژیکی ورزش گروهی از ورزش انفرادی بیشتر است

بررسی‌های محققان بر روی موش‌ها نشان داده است که دویدن و ورزش کردن به صورت گروهی باعث تجمع نرون‌ها در مغز می‌شود و تاثیرات مثبتی برمغز می‌گذارد.

پایگاه اینترنتی MNT در این باره نوشته است: بسیاری از مردم سعی می‌کنند تا یک برنامه ورزشی منظم و مشخصی داشته باشند، اما اگر برنامه ورزشی آنها به طور گروهی و همراه با دوستان انجام شود بهتر نتیجه‌ خواهند گرفت. ورزش کردن به صورت گروهی برای مغز نیز بهتر است.

الیزابت گوله و همکارانش تاثیرات دویدن گروهی موش‌ها را بر تجمع نرون‌ها در مغز آنها بررسی کردند. مطالعات نشان داد که دویدن زمانی که گروهی باشد باعث افزایش تجمع نرون‌ها در مغز می‌شود.

دویدن باعث افزایش هورمون کورتیکوسترون درموش‌ها می‌شود، اما موش‌هایی که به تنهایی می‌دوند، در مقابل تاثیرات منفی این هورمون آسیب پذیر هستند.

همچنین موش‌هایی که به تنهایی می‌دوند واکنش بیشتری به استرس نشان می‌دهند.

نتایج این تحقیقات نشان داده است که اگر ورزش با ارتباط جمعی همراه باشد می‌تواند از تاثیرات منفی بر مغز جلوگیری کند.

منبع :