سال تحصیلی را خوب آغاز کنید

یک راه افزایش علاقه، فکر کردن به دانشگاه مورد علاقه‌تان است که این کار سبب می‌شود که تمام سختی‌ها به لذتی برای درس خواندن تبدیل شود. مطمئن باشید که هیچ کاری محال نیست.

سال تحصیلی را خوب آغاز کنید

بعد از گذشت سه ماه تابستان کمی دشوار است که از آغاز سال تحصیلی شروع به مطالعه کنید؛ اما این کار غیر ممکن نیست. باید علاقه‌ی خود را به درس خواندن بیش‌تر کنید. یک راه افزایش علاقه، فکر کردن به دانشگاه مورد علاقه‌تان است که این کار سبب می‌شود که تمام سختی‌ها به لذتی برای درس خواندن تبدیل شود. مطمئن باشید که هیچ کاری محال نیست.

از شیخ بهایی پرسیدند: خیلی سخت می‌گذرد، چـه باید کرد؟

شیخ گفت: خودت که می‌گویی، سخت می‌گذرد، سخت کــه نمی‌ماند!

پس خـــدا را شکــر کــه می‌گذرد و نمی‌ماند.