گزیده نکات درسی خواص مواد

تعدادی از نکات مهم مبحث خواص فیزیکی و مکانیکی چوب را در این مطلب بررسی می کنیم.

گزیده نکات درسی خواص مواد

در مطلب پیش رو، تعدادی از نکات مهم مبحث خواص فیزیکی و مکانیکی چوب را بررسی می­کنیم:

1-      خواص فیزیکی چوب عبارتند از: وزن مخصوص، رطوبت، رنگ، مقاومت و هدایت حرارتی و الکتریکی، هم­کشیدگی و واکشیدگی و خواص آکوستیک.

2-      خواص مکانیکی چوب عبارتند از: سختی، مقاومت خمشی، تحمل در برابر قیچی شدن، فشار و کشش.

3-      چوب، دارای ساختمان ناهمگن است و دارای سه جهت طولی، شعاعی و مماسی است.

4-      سختی چوب در مقطع عرضی بیش از مقدار آن در مقطع شعاعی و مماسی است.

5-      رنگ چوب، به خاطر خاصیت جذب نور و وجود مواد استخراجی در آن است.

6-      مواد استخراجی، در برابر قارچ­ها، عوامل پوسیدگی و حشرات مانند سم عمل می­کنند به همین دلیل دوام چوب با تیرگی رابطه مستقیم دارد.

7-      مواد استخراجی در چوب برون، کم­تر و در چوب درون، بیشتر است.

8-      هر چه چوب سفیدتر باشد، مواد استخراجی آن کمتر است.

9-      تمام خواص فیزیکی و مکانیکی چوب به مقدار رطوبت موجود در آن بستگی دارد.

10-   هرچه چوب سبک­تر باشد هدایت حرارتی آن کمتر است.

11-   ساختمان شیمیایی گونه­ی چوب و جهت الیاف آن، عوامل مؤثری در مقاومت و هدایت الکتریکی چوب هستند.

12-   حرارت محیط و وزن مخصوص چوب، در تغییرات مقاومت الکتریکی آن تأثیر چندانی ندارند.

13-   با زیاد شدن رطوبت، وزن مخصوص و ابعاد چوب، قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی افزایش می یابد و مقاومت مکانیکی و دوام طبیعی چوب کم می شود.

14-   هرچه چوب سبک­تر باشد، هدایت حرارتی آن کمتر است.

15-   با افزایش وزن مخصوص چوب، سختی چوب افزایش می­یابد.

16-   مهم ترین عاملی که بر تحمل چوب در برابر کشش اثر می­گذارد، گره ها هستند.

17-   هرچه وزن مخصوص بیشتر شود، تحمل در برابر فشار افزایش می­یابد.

18-   هم­کشیدگی مهم­ترین عیبی است که در چوب ایجاد می­شود.

19-   افزایش رطوبت و حرارت، سبب کاهش تحمل در برابر نیروی خمشی است.

20-   چوب نسبت به شکاف خوردن و قیچی شدن، کمترین مقاومت را دارد.

ارغوان عبدالملكی
نويسنده : ارغوان عبدالملكی
انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی