رؤیاهای کدام دانش‌آموزان به واقعیت تبدیل می‌شوند؟

آن‌هایی که از پاییز به کانون می‌آیند اصلاً نگران نباشند. با وجود این‌که دیرتر شروع کرده‌اند و باید جبران کنند باید بدانند که برنامه‌ی راهبردی کانون طوری است که برای پیشرفت و رشد آن‌ها نیز برنامه دارد.

رؤیاهای کدام دانش‌آموزان به واقعیت تبدیل می‌شوند؟

درآغاز مهر دو نوع دانش‌آموز کانونی داریم:

1. آن‌هایی که از تابستان در کانون بوده‌اند: این تیپ دانش‌آموزان نیز دو گروه هستند. گروهی که به اهداف تابستان شامل نگاه به آینده و نگاه به گذشته رسیده‌اند و مطمئناً پیشرفت درسی داشته‌اند. به این گروه پیشنهاد می‌شود  عوامل موفقیت خود را بشناسند و آن‌ها را برای خود و پشتیبانشان بنویسند. گروه دیگر که به اهداف خود نرسیده‌اند. این تیپ دانش‌آموزان تصمیم می‌گیردند که از همین الان با مشاوره‌ی پشتیبانشان عوامل عدم موفقیت و رشد خودشان را برای خود و پشتیبانشان بنویسند و به طور جدی ایرادهای مهم درسی خود را رفع کنند.

2. آن‌هایی که از پاییز به کانون می‌آیند: این گروه اصلاً نگران نباشند. با وجود این‌که دیرتر شروع کرده‌اند و باید جبران کنند باید بدانند که برنامه‌ی راهبردی کانون طوری است که برای پیشرفت و رشد آن‌ها نیز برنامه دارد. مطمئن باشید علاقه، استعداد و خودباوری به آموزش و رشد شما کمک خواهد کرد.

 به نقش اولیا، پشتیبان و برنامه‌ی راهبردی کانون اعتماد کنید.