نقش برنامه‌ریزی در موفقیت فرزندتان در آزمون مدارس تیزهوشان

ضرورت دارد تا اولیا برای موفقیت فرزندشان، از هم‌اکنون به فکر باشند و کار را به روزهای آخر و ماه‌های آخر نسپارند. بدون شک مهم‌ترین موضوع و دغدغه‌ی اولیا «برنامه‌ریزی» برای فرزندشان است.

نقش برنامه‌ریزی در موفقیت فرزندتان در آزمون مدارس تیزهوشان

بسیاری از مادران و پدران میخواهند بدانند برای موفقیت فرزندشان در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چه کار باید بکنند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بدانیم آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌ی دولتی با توجه به تعداد شرکتکننده، دست کمی از کنکور سراسری ندارد و چه بسا سختتر نیز باشد.

به همین دلیل ضرورت دارد تا اولیا برای موفقیت فرزندشان، از هماکنون به فکر باشند و کار را به روزهای آخر و ماههای آخر نسپارند. بدون شک مهمترین موضوع و دغدغهی اولیا «برنامهریزی» برای فرزندشان است. آزمونهای برنامهای کانون در کنار برنامه‌ی راهبردی آزمونها میتواند مهمترین ابزار موفقیت دانشآموزان باشد. در کنار آن کلاسها و کتابهای برنامهای کانون هم هدفی را جز موفقیت دانشآموزان در آزمونهای ورودی دنبال نمیکند.