خلاصه درس ریاضی ششم دبستان

در اینجا می توانید خلاصه درس ریاضی ششم دبستان آزمون قسمت اول را مطالعه نمایید

خلاصه درس ریاضی ششم دبستان


 

 

سلام دانش آموزان ششم دبستانی در این قسمت صفحه 2 تا 11 توضیح داده شده است. 

 

کسر و عدد مخلوط :

برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط صورت را به مخرج تقسیم کرده و عدد خارج قسمت و باقی مانده را مشخص می کنیم حالا عدد خارج قسمت را به عنوان واح،د باقی مانده در صورت و مقسوم علیه مخرج می باشد

 

 

کسرها و عدد مخلوط دو نمایش متفاوت از یک چیز هستند.برای نوشتن یک کسر بزرگ تر از واحد به صورت عدد مخلوط باید تعداد واحدهای کامل را تشخیص دهیم و کسری از واحد کامل را نیز تعیین کنیم.

 

 

مقایسه و ساده کردن کسر ها :

برای مقایسه کسرها با مخرج مساوی کسری بزرگتر است که صورت بزرگتری داشته باشد.

در مقایسه کسرها با مخرج های متفاوت باید مخرج کسر را یکی کرد .

در مقایسه دو کسر با صورت های مساوی کسری بزرگتر است که مخرج کوچکتری داشته باشد.

 

حل مسله :

در حل کردن مسئله کشیدن شکل کمک زیادی به حل می کند و گاهی کشیدن شکل باعث حل کامل مسئله می شود .

 

موفق و پیروز باشید