خلاصه درس ریاضی پنجم دبستان قسمت اول

دانش آموزان کلاس پنجمی خلاصه درس ریاضی قسمت اول را اینجا مطالعه کنید

خلاصه درس ریاضی پنجم دبستان قسمت اول


سلام دانش آموزان عزیز خلاصه صفحه 1 تا 9 ریاضی را اینجا مطالعه نمایید.
 

قسمت اول یاد آوری عدد نویسی و مقایسه عدد است  که در این بخش شما باید  بتوانید  عددها را بخوانید و به حروف بنویسیدو همچنین خوب یاد بگیرید هر رقم در چه مرتبه ای قرار دارد.

مثلا :

عدد 6825170349 را در نظر بگیرید سه رقم سه رقم از سمت راست طبقه بندی می کنیم و آن را می خوانیم 6،825،170،349

شش میلیاردو هشتصدو بیست و پنج میلیون و صدو هفتاد هزار و سیصدو چهل و نه.

رقم 6 در مرتبه یکان میلیارد است.

رقم 2 در مرتبه دهگان میلیون می باشد.

 

قسمت دوم یادآوری جمع و تفریق و ضرب اعداد می باشد که در این قسمت از هر کدام چند مثال تمرین کنید.

 

قسمت سوم یاد آوری کسر متعارفی می باشد این قسمت را خوب تمرین کنید و بدانید چه کسری از هر شکل رنگ شده است و چه کسری از شکل رنگ نشده است.

  

 

 

 

مفهوم نصف ،ثلث،ربع و خمس را بیاموزید.

نصف یعنی شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده ایم.

ثلث یعنی شکل را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده ایم.

ربع یعنی شکل را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم.

خمس یعنی  شکل را به 5 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم.

 

کسر ها را با هم مقایسه کنید :

اگر مخرج کسرها مساوی باشد کسری بزرگتر است که صورت آن بزرگتر باشد.

اگر مخرج کسرها مساوی نباشد اول باید مخرج کسرها را یکی کنیم بعد آن دو کسر را با هم مقایسه کنیم.

چند نکته در مورد کسر ها :

کسری بزرگتر از واحد است که صورت کسر، بزرگتر از مخرج آن باشد .

کسری برابر صفر است که صورت آن ،صفر باشد.

کسری برابر 1 است، که صورت و مخرج آن یکی باشد.

 

موفق باشید