می‌خواهم جریان داشته باشم

من حاضر و آماده‌ام. انرژی پتانسیلم غنی غنی است. می‌خواهم به این جسم جرم‌دار شتاب دهم. می‌خواهم در جزوه‌ی این فصل، خود اولین مثال باشم؛ مثالی عینی از F=ma . من باور دارم!

می‌خواهم جریان داشته باشم

دیگر خبری از اتصال کوتاه نیست. می‌خواهم جریان داشته باشم. ولتاژ مدارم بی‌نهایت است. می‌خواهم از روابط و محدودیت‌ها خلاصی یابم. دیگر تانژانت، جواب‌گوی من نیست. سیرم فراتر از صعودی است. می‌خواهم همه جا را روشن کنم.

#
موفقیت