منطق آزمون 12 مهر سوم ریاضی

برنامه راهبردی ، تعداد ، شماره سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون 12 مهر 92

منطق آزمون 12 مهر سوم ریاضی

برنامه راهبردی ، تعداد ، شماره سؤالات  و زمان پاسخ‌گويي آزمون « 12 مهر 92»

نام درس

برنـامـه دروس عمـومی

تعداد سؤال

وقت پيشنهادي

شماره‌ سؤال

ادبيات فارسي (2)

كل كتاب ادبيات فارسي 2

10

10

10-1

عربي (2)

كل كتاب عربی 2

10

15

20-11

انتخابی

عربي (3)

معتلات منصوبات (مفاعيل) / الهي الهي فقير أتاك!، شمس ‌العدالۀ و سنريهم آياتنا… صفحه‌هاي 1 تا 49

10

30-21

عربي (2)

كل كتاب عربی 2

40-31

زبان انگليسي (2)

كل كتاب زبان انگليسي 2

10

15

50-41

انتخابی

زبان انگليسي (3)

— Review I  — TV or no TV?  — The Value of Education  — Memory

دوره‌ي مباحث زبان انگليسي 2، جملات پيرو اسميه، ساختار be going to، كاربرد مصدر و اسم مصدر، افعال دوكلمه‌اي و حروف اضافه‌ي صفات و افعال صفحه‌‌هاي 1 تا 52

10

60-51

زبان انگليسي (2)

كل كتاب زبان انگليسي 2

70-61

جمع عمومي

50

40

ـــــ

 

نام درس

برنـامـه  دروس اختصـاصی

تعداد سؤال

وقت پيشنهادي

شماره‌ سؤال


رياضي (2)

كل كتاب رياضي (2)

10

30

80-71

انتخابي

حسابان

محاسبات جبري و معادلات و نامعادلات /تابع

صفحه‌هاي 1 تا 102

10

90-81

رياضي (2)

كل كتاب رياضي (2)

100-91

هندسه (1)

كل كتاب هندسه (1)

10

30

110-101

انتخابي

هندسه (1)

كل كتاب هندسه (1)

10

120-111

هندسه (2)

استدلال در هندسه / دايره ( زواياي مركزي، وتر و مماس،  زاويه‌ي محاطي و ظلي ، كمان در خور زاويه، زواياي بين و امتداد دو وتر) صفحه‌هاي 1 تا 74

130-121

جبر و احتمال

استدلال رياضي/ مجموعه- ضرب دكارتي و رابطه (مجموعه، زير مجموعه، مجموعه‌ي تواني، نمايش هندسي مجموعه‌ها، جبر مجموعه‌ها) صفحه‌هاي 4 تا 57

140-131

فيزيك (2)

كل كتاب فيزيك (2)

10

30

150-141

انتخابي

فيزيك (3)

ترموديناميك /  الكتريسيته‌ي ساكن

صفحه‌هاي 2 تا 98

10

160-151

فيزيك (2)

كل كتاب فيزيك (2)

170-161

شيمي (2)

كل كتاب شيمي 2

10

20

180-171

انتخابي

شيمي (3)

واكنش‌هاي شيميايي و استوكيومتري /  ترموديناميك  تا سر حالت استاندارد صفحه‌هاي 1 تا 53

10

190-181

شيمي (2)

كل كتاب شيمي 2

200-191

جمع اختصـاصي

80

110

ـــــ

جمع كـل

130

150

ـــــ