عوامل مهم پیشرفت (3)

با تحلیل و ارزیابی به موقع، توانایی آن را پیدا می‌کنید که اگر در مواقعی از سال تحصیلی به مشکلی برخورد کردید نگران نشوید. همیشه شروع به موقع باعث رسیدن به هدف و مساعدتر شدن شرایط خواهد شد.

عوامل مهم پیشرفت (3)

عامل سوم: تحلیل و شناخت برنامه‌ی راهبردی

برنامه‌ی راهبردی، نقشه‌ی راه یک‌ساله‌ی شماست. با بررسی، تحلیل و شناخت پروژه‌های برنامه‌ی آزمون می‌توانید تشخیص دهید کدام مبحث نیاز به مرور دارد و در کدام پروژه زمان مناسبی برای این کار در نظر گرفته شده است. با مطالعه و بررسی این پروژه‌ها می‌توانید اشکالات و نقاط قوت مباحث درس‌های‌تان را پیدا کنید تا با یافتن مسیرهای درست (ایستگاه‌های جبرانی) برای پروژه‌های آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کنید.

با تحلیل و ارزیابی به موقع، توانایی آن را پیدا می‌کنید که اگر در مواقعی از سال تحصیلی به مشکلی برخورد کردید نگران نشوید. همیشه شروع به موقع باعث رسیدن به هدف و مساعدتر شدن شرایط خواهد شد.